Obec Rouchovany Obec Rouchovany
.: Dokumenty

Knihovní řád Obecní knihovny Rouchovany

 

 1. Obecní knihovna je knihovnou veřejnou, která poskytuje svým čtenářům služby prezenční i absenční, meziknihovní a informační, tzn. že půjčuje literaturu domů i k nahlédnutí v knihovně, z vlastních zdrojů i z jiných knihoven, poskytuje informace o literatuře, popř. z různých vědních oborů.
 2. Občan se stává čtenářem po zaevidování knihovníkem a seznámení s knihovním řádem.
 3. Čtenář je povinen nahlásit knihovně změnu bydliště a vyřídit všechny pohledávky v případě, že se z obce odstěhuje. Stejně tak je povinen nahlásit nakažlivé onemocnění své či v jeho bytě a zabezpečit dezinfekci půjčených knih a časopisů.
 4. Výpůjční lhůta je 1 měsíc, s výjimkou časopisů, u kterých je výpůjční lhůta 1 týden (měsíčníky 2 týdny). Není-li o vypůjčenou knihu zájem, může být výpůjční lhůta prodloužena nejvýše 2x, popřípadě si čtenář dohodne výpůjční lhůtu s knihovníkem. Pokud výpůjční lhůtu nedodrží, bude ústně nebo písemně upomenut.
 5. V případě, že má čtenář zájem o knihu, která není ve fondu knihovny, zajistí mu ji knihovník z profesionální knihovny podle jejího knihovního řádu.
 6. Jestli čtenář způsobí u knihy či časopisu poškození menšího rozsahu, uvede je do původního stavu. Je-li rozsah poškození větší nebo jedná-li se o ztrátu, nahradí čtenář knihu nebo časopis stejným titulem nebo po dohodě s knihovníkem titulem podobného zaměření a ceny a zaplatí pokutu nebo knihu či časopis zaplatí včetně pokuty. Případné škody na ostatním majetku hradí dle platných právních předpisů.
 7. Půjčovní doba je vyvěšena na viditelném místě.
 8. Návrhy a připomínky ke službám knihovny je možné podávat knihovníkovi či na obecní úřad.
 9. Placené služby a pokuty:
  zápisné: dospělí, děti - knihy 50
  dospělí, děti – knihy, internet 80
  internet pro neregistrované návštěvníky 10 Kč / 1/2 hod.
  pokuty za upomínky:50
  pokuta za poškození knihy – časopisu: nový časopis, kniha
  pokuta za ztracenou knihu – časopis: cena knihy, časopisu + 30 Kč za zpracován                             

Tento řád nabývá platnost 06.01. 2015


PARTNEŘI OBCE:


Obec Rouchovany I mapa obce

Rouchovany 35 , 675 57 Rouchovany
E-mail: obec@rouchovany.cz
Tel: 568 865 220, 568 865 254
Tel starosta: 602 567 878

  Úřední hodiny:
Pondělí: 7.00 - 12.00, 12:30 - 17:00
Středa: 7.00 - 12.00, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: 7.00 - 12.00, 12:30 - 15:30
Pátek: 7.00 - 12.30

Datová schránka: t7gbqvz.: FOTOGALERIE