header rouchovany
header rouchovany
header rouchovany
header rouchovany
jQuery Carousel

Přístup k internetu

Provozní řád stanice internetu

  1. Služby Internetu může využívat každý uživatel knihovny v souladu s Knihovním řádem.
  2. Předpokladem přístupu na Internet je ovládání základů práce na počítači a základních principů práce s počítačovou sítí Internet; pokud uživatel tyto znalosti nemá, vyžádá si od knihovníka základní informace.
  3. Uživatelé dbají pokynů knihovníka, jimž hlásí zahájení i ukončení práce s PC. Po ukončení práce musí zůstat PC ve stavu, v němž byl předán obsluhou.
  4. Uživatelé mohou používat pouze předinstalovaný software. Není povoleno nahrávat, rušit, vytvářet nebo modifikovat soubory či adresáře V případě poškození PC či souborů je uživatel povinen uhradit veškeré náklady spojené s obnovením původního stavu. Při porušení tohoto ustanovení může být uživateli odepřen další přístup k multimediálním PC.
  5. Uživatel platí sazbu (viz ceník) za jedno místo a jednu stanici, přičemž u jedné stanice mohou pracovat nejvýše dva uživatelé; výjimku povoluje knihovník.
  6. Uživatelé si mohou zamluvit místo, nejdéle však na dvě hodiny. Při prodlení platí rezervace maximálně 10 minut. Zamluvit stanici je možné i telefonicky na čísle 606 037 224. Stejným způsobem lze rezervaci i zrušit.
  7. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah informací a souborů stažených z Internetu, za event. obsažené viry, ani za rychlost spojení.
  8. Uživatelům není povoleno navštěvovat stránky Internetu, jejichž obsah není vhodný k prohlížení ve veřejných prostorech.
  9. V případě porušení provozního řádu může být uživatel vykázán z knihovny. Tímto však nezaniká jeho povinnost zaplatit stanovený poplatek za dobu strávenou na Internetu.

Tento řád nabývá platnost 06.01. 2015